Ametiühingute valimissoovid 2023+

Ametiühingute valimissoovid 2023+

Suur eesmärk: Eesti on motiveeriv paik töötamiseks, kus hoitakse tervist ja toetatakse inimeste isiklikku arengut, kus töötegijad, tööandjad ja valitsus suhtlevad ja sõlmivad kokkuleppeid võrdsete partneritena ning kus sissetulekud kasvavad kiiremini kui elukallidus.

Tervis
Probleem: Tervelt elatud aastatest sageli piisa, et efektiivselt töötada pensionieani, seda eriti madalama sissetulekuga töötajatel. Tervelt elatud aastate tõusuks tuleb saavutada varasem avastamine ja sekkumine haigustesse. See hoiab kokku ka raskete haigusjuhtude ravikulude pealt. Piiratud nii raha kui inimjõud. Töökoormuse tõus paneb löögi alla teenuse kvaliteedi ja tervishoiutöötajate endi tervise. Muude tervist edendavate tegevuste kõrval vaja süsteemselt vähendada tööelus peituvaid riske.

Mõtteid lahendusteks:

  • Reformime tervisekindlustuse süsteemi viisil, et see haaraks kõiki töötamise vorme ja oleks solidaarne kõigi ühiskonnagruppide vahel ning tagaks tervishoiu jätkusuutliku rahastamise piisavate tuludega. Peame vajalikuks suurendada tervishoiu rahastamist Euroopa Liidu keskmisele tasemele, mis on ligi 10% sisemajanduse koguproduktist.
  • Seame eesmärgiks tervena elatud elu pikendamise, solidaarsusprintsiibi kaitsmise, patsientide omaosaluse piiramise ning süsteemi jätkusuutlikkuse tööjõu ja teiste ressursside lõikes.
  • Tõstame oluliselt ennetustegevuste ning haiguste varajaseks avastamiseks suunatud tegevuste rahastamist.
  • Töökeskkonna riskide vähendamiseks loome vastava kompetentsikeskuse. Tahame lihtsustada tööst põhjustatud haigestumiste tõendamist ning tagada spetsiaalse kindlustusskeemiga tööterviseriskide maksimaalse vähendamise töökeskkonnas. Tööinspektsiooni järelevalvet tuleb tõhustada rahastuse olulise parandamisega.
  • Loome tervishoiusüsteemis digilahenduste ja lisainvesteeringutega efektiivse patsiendijuhtimise süsteemi, mis seob omavahel ka tervise- ja sotsiaalteenused maksimaalse paranemise tagamiseks.
  • Ravikvaliteedi pidevaks paranemiseks vajame tõhusat üleriigilist ravivigade ennetamise süsteemi ning investeeringute kasvu uute ravivõimaluste avastamiseks ja juurutamiseks.
  • Tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks toetame raviprotsessi tervikrahastamise põhimõtte sisseviimist. Haigekassa teenuste hinnakiri peab lähtuma teenuse osutamiseks vajalikust tööjõukulust. Töötasuga kaasas käiv koefitsient peab olema läbipaistev ja ajaga kohandatav.
  • Kuna õdede, radioloogiatehnikute, füsioterapeutide ja bioanalüütikute suhtarv on alla Euroopa keskmise, siis ei ole teenuse kvaliteet piisav. Kinnitame koolitustellimuse kõrgkoolidele pikemaks perspektiiviks, näiteks 10-15 aastaks. Konsensusleppele lisanduvalt juurutame riiklikud praktikad, mis toetaksid koolitatavate õdede ja teiste tervishoiutöötajate püsimist meditsiinis, näiteks eelpensioni saamine, astmeline palgasüsteem lähtuvalt staažist.

Täpsemalt saad tutvuda valmissoovidega siin