Tervishoiu toimimine ja rahastamine eriolukorras

Hr Jüri Ratas
Peaminister
Vabariigi Valitsus

 

Meie:   17.03.2020 nr 897-1B

 

Tervishoiu toimimine ja rahastamine eriolukorras

Austatud peaminister Jüri Ratas

Eesti Haiglate Liit (edaspidi EHL) soovib tänada Vabariigi Valitsust, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseametit kriisi lahendamisel kiirete ja asjakohaste otsuste eest. Leiame, et riigis eriolukorra kehtestamine oli antud olukorras ainuõige otsus, mis võimaldab kriisi lahendamiseks vajalikke meetmeid kasutusele võtta.

Seoses tervishoiu hädaolukorraga on haiglad tegelenud aktiivselt hädaolukorraks ette valmistumisega ja vajalike meetmete rakendamisega. Vajalikud tegevused ei kätke endas vaid lisavõimete ja erinevate toimimismudelite rakendamist haigete raviks, vaid ka toetavaid tegevusi kogukondadele ja samas ka plaanilise ravitöö viimist miinimumtasemele. Kõige olulisemalt puudutavad tegevused aktiivravi haiglaid ja kiirabiteenuse osutajaid. Kiirabiteenuste puhul tähendab see lisaressursi vajadust, aga aktiivravi haiglate puhul ka drastilist tulude langust olukorras, kus kulud hüppeliselt kasavad. Haiglate rahastamine toimub lõviosas Haigekassa poolt osutatud tervishoiuteenuste eest tasumisel EV Valitsuse poolt kinnitatud teenuste loetelu hindadega ravi rahastamise lepingutega kokku lepitud moel. Kuna aga haiglatel pole tänases situatsioonis võimalik lepinguid tavapäraselt täita on tekkimas olukord, kus haiglad elutähtsa tervishoiuteenuse osutajatena täites riigi jaoks eriolukorra lahendamiseks olulisi ülesandeid teevad seda olulist kahju kandes.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 lg 7 kohaselt rahastatakse Sotsiaalministeeriumi kaudu riigieelarvest valmisoleku tagamist tervishoiuteenuste osutamiseks hädaolukorras, kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal; tervishoiuteenuse osutaja tegevusvaru moodustamist ja uuendamist; tervishoiuteenuste osutamise korralduse ümberkorraldamise planeerimist ja ümberkorraldamist ning tervishoiuteenuse osutajate väljaõpet.

EHL soovib tähelepanu juhtida asjaolule, et seoses eriolukorraga on vajalik haiglate täiendav rahastamine vastavalt TTKS § 52 lg-le 7.

Tänases valitsuse poolt kehtestatud Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ja selle aluseks olevas hinnamudelis kriisideks valmisoleku ning lahendamisega kaasnevate kulutuste katmise alused puuduvad.

Palume Teie toetust ja abi haiglatele eriolukorras ning -tingimustel osutatud teenuste eest tehtud kulutuste katmisel.

 

Lugupidamisega

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Urmas Sule
Juhatuse esimees

 

Koopia: Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Eesti Haigekassa