Meeldetuletuseks mõned igapäevased töösuhteid reguleerivad printsiibid, seadused

Hea kutseliitlane

Ajad on keerulised ja paljudele meie seast väga töörohked. Seepärast tuletame sulle meelde mõned igapäevased töösuhteid reguleerivad printsiibid, seadused. Igasugune töökorralduse muutus on kahepoolne, võta endale aega tutvuda kogu infoga, vajadusel konsulteeri usaldusisikuga või kirjuta kutseliit(ät)kutseliit.eu

 • Töölepingus kokkulepitu on mõlemale osapoolele täitmiseks
 • Igasuguste lisaülesannete täitmiseks tuleb sõlmida eraldi kokkulepe, mis sisaldab nii ülesande kirjeldust kui tasustamist.
 • Kõik muudatused saavad jõu kui mõlemad osapooled on seda selgelt kinnitanud ja ühel viisil sellest aru saanud. Sõlmi muudatused kirjalikult.
 • Sa ei pea tegema ületunnitööd.
 • Ületunnitöö on tasustatud erinevalt normtundidest
 • Sul on õigus puhkeajale ja puhkusele

Töölepingu seadus

§ 4. Töölepingu sõlmimise erisus

Tööleping sõlmitakse kirjalikult. Tööleping loetakse sõlmituks ka juhul, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest.

§ 12. Töölepingu muutmine

Töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel.

§ 15. Töötaja kohustused

 • teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi;
 • teeb tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal;
 • täidab õigel ajal ja täpselt tööandja seaduslikke korraldusi;
 • teeb tööülesannete täitmiseks koostööd teiste töötajatega;

§ 17. Tööandja korralduse sisu

Tööandja korraldus peab olema seotud töölepingus ettenähtud tööülesandega.

Korralduse andmisel peab tööandja mõistlikult arvestama töötaja huve ja õigusi.

Töötaja ei pea täitma korraldust, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega. Korraldus, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega ja millest ei või kokkuleppel kõrvale kalduda või mis on vastuolus hea usu või mõistlikkuse põhimõttega, on tühine.

§ 28. Tööandja kohustused

Tööandja täidab oma kohustusi töötaja suhtes lojaalselt.

Tööandja on eelkõige kohustatud:

 • kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgeid ja õigeaegseid korraldusi;
 • maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal;
 • andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu;
 • tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust;
 • tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning kandma
 • koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu;

§ 29. Töötasu suurus

Kui isik teeb tööd, mille tegemist võib asjaolusid arvestades eeldada tasu eest, eeldatakse, et töötasus on kokku lepitud.

Kui lisaks töötasule on kokku lepitud, et tööandja annab töötajale muid hüvesid, on töötajal õigus neid nõuda.

Töötasu nõude esitamise tähtaeg on kolm aastat arvates töötasu sissenõutavaks muutumisest.

§ 44. Ületunnitöö

Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd üle kokkulepitud tööaja (ületunnitöö). Summeeritud tööaja arvestuse korral on ületunnitöö kokkulepitud tööaega ületav töö arvestusperioodi lõpul.

Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5-kordset töötasu.