Koolitus “Meditsiiniõigus ja eetika”

Toimumisaeg: 05.03. – 30.04.2019
Eesmärk: Anda teadmisi meditsiiniõiguse ja meditsiinieetika alustest. Ainekursuse raames antakse põhjalik ülevaade meditsiiniõigusega seotud teistest õiguse valdkondadest ning eetilistest probleemidest. Kursusel osalenutele antakse võimalus mõista ja kriitiliselt hinnata meditsiinilisi probleemi eetilisest seisukohast.
Sihtgrupp: – tervishoiuteenuse osutajad: eelkõige haiglates, perearstikeskustes ja polikliinikutes töötavad arstid, ämmaemandid ja õed ning kõik need tervishoiuteenuse osutajad,
kes on registreeritud Terviseametis ning kes vastavalt sotsiaalministri määrusele “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ (RTL 2004, 158, 2376) § 8 lg 2: Tervishoiuteenuse osutaja tagab tervishoiutöötajate arendamiseks ja pädevuse tõstmiseks tervishoiutöötajate iga-aastase koolitamise. Tervishoiuteenuse osutaja koostab tervishoiutöötajate koolitusplaani iga kalendriaasta kohta. Koolitusplaanis peab tervishoiuteenuse osutaja tagama igale tervishoiutöötajale erialase koolituse vähemalt 60 tunni ulatuses.
Teemad: Aine raames käsitletakse Eesti meditsiiniõigusliku regulatsiooni näitel meditsiiniõiguse aluseks olevaid põhimõtteid ning nende kohaldamist. Samuti antakse ülevaade meditsiiniõigusega seotud intellektuaalomandi ja andmekaitse küsimustest ning meditsiinieetika olulisematest teemadest. Kursuse läbinud omandavad teadmisi e-tervise teenuste piirangutest tervishoius ja oskavad määratleda erinevusi digitaalsete ja analoogsete protsesside vahel. Meditsiinieetika teemad haaravad olulisemad ülevaadet enda arengust, õigus elule ja õigus surra, õigus saada informatsiooni, tervishoiuteenuse osutamise kohustus, konfidentsiaalsuse põhimõtted, olulisemaid printsiipe arsti-patsiendi suhtes, sh. patsientide ja tervishoiuteenuse osutajate õigused. Eetilisi küsimusi arutatakse põhjalikult ja hinnatakse erinevatest vaatenurkadest. Osalejatelt oodatakse oskust tõhusalt argumenteerida meditsiini eetiliste probleemide teemadel.
Õpiväljund: 1. omandab teadmised meditsiiniõiguse üldistest põhimõtetest, sh mõistab meditsiiniõiguse sisu ja põhialuseid ning oskab kasutada meditsiiniõiguslikku terminoloogiat;
2. teab tervishoiuteenuse osutamise lepingu põhimõtteid, sh oskab tõlgendada tervishoiuteenuse osutaja mõistet;
3. mõistab patsientide ja tervishoiutöötajate õigusi ning kohustusi tervishoiuteenuse osutamisel;
4. teab tervishoiuteenuse osutaja tsiviilõigusliku ja karistusõigusliku vastutuse põhimõtteid, sealhulgas on teadlik järelevalve teostamisest tervishoiuteenuste üle;
5. teab meditsiiniõiguse erivaldkondi (teadusuuringud, siirdamine, tegevusload ja registreeringud) ning orienteerub meditsiiniõigusega seotud teistes õiguse valdkondades, sh meditsiinieetikas;
6. oskab analüüsida ja arutleda meditsiiniõiguse eripärade üle tervishoius e-teenuste rakendamisel (tervise infosüsteemi põhimäärusest tulenevad nõuded, andmekaitse ja õigus töödelda isikuandmete eriliike ning meditsiiniga seotud intellektuaalomandi põhiprobleemid);
7. oskab arutleda meditsiinitöötajate kohustuse üle abistada abivajajaid (Hippokratese vanne); tuvastada sagedasemaid meditsiinieetika probleeme ning mõista meditsiinieetika probleemide põhjuseid;
8. oskab kriitiliselt mõelda ja hinnata eetilisi probleeme meditsiinis (informeeritud nõusolek, konfidentsiaalsus, eutanaasia, abort, meditsiinilise abi andmine vaatamata usulistele veendumustele, ärihuvid tervishoius ja meditsiinis);
9. oskab analüüsida ja argumenteerida eutanaasia juhtumite osas (Pretty v UK; oskab lahendada lihtsamaid meditsiiniõiguslike kaasuseid).
Lisad: Meditsiiniõigus ja eetika Loengute kava.docx
Kommentaar: Koolituse hind sisaldab:
– tasu kahe kohvipausi ja lõuna eest kõigil koolituspäevadel;
– koolitusmaterjale;
– teadmiste kontrolli läbinule tunnistust.
Taltech on Eesti Töötukassa koolituspartner. https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi
Õppekeel: eesti ja inglise keeles
Maht: auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist tundi
EAP: 1.0
Tunnistus: TalTech tunnistus
Lektor: Keijo Lindeberg; Jenna Uusitalo
Kontakt: Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@ttu.ee
Müügihind: 1140.00 EUR / osaleja (sisaldab käibemaksu)
Registreerumise tähtaeg: 25.02.2019
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooli auditoorium U06-304
05.03.2019
10:00 – 17:00 Sissejuhatus õigusesse: 1.1 Õiguslikud suhted: 1.2 Meditsiiniõigus
Ruum: U06-304
Lektor: Keijo Lindeberg
19.03.2019
10:00 – 17:00 Sissejuhatus õigusesse: 1.3 Tervishoiuteenuse osutamise leping; 1.4 Vastutus tervishoiuteenuse osutamisel
Ruum: U06-304
Lektor: Keijo Lindeberg
02.04.2019
10:00 – 17:00 Sissejuhatus õigusesse: 1.5 Meditsiiniõiguse erivaldkonnad; 1.6 E-meditsiiniõigus
Ruum: U06-304
Lektor: Keijo Lindeberg
16.04.2019
10:00 – 17:00 Meditsiinieetika: 2.1 Sissejuhatus meditsiinieetikasse; 2.2 Õigus elule vs õigus suremisele; 2.3 Õigus olla informeeritud
Ruum: U06-304
Lektor: Jenna Uusitalo
30.04.2019
10:00 – 17:00 Meditsiinieetika: 2.4 Konfidentsiaalsus; 2.5 Vastuolulised teemad; 2.6 Meditsiinieetika vs ärihuvid
Ruum: U06-304
Lektor: Jenna Uusitalo

REGISTREERIMINE