Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit on suurim tervishoius töötavate inimeste ühendus

ETK tegevussuunad

Esmane prioriteet on oma liikmete tööalaste ning sotsiaalmajanduslike õiguste kaitse, pidev informatsiooni jagamine ja koolitus.

Taotleme elukvaliteedi paremaks muutmist, oma liikmetele elamisväärset töötasu ja sotsiaalseid tagatisi.

Toetame turvalise töökeskkonna loomist, et liikmed saaks osutada kvaliteetset tervishoiuteenust.

Oma liikmete õiguste kaitsmisel tugineme Inimõiguste Ülddeklaratsioonile, ILO (International Labour Organization) standartidele, a/ü õigustele, Eesti Vabariigi Põhiseadusele ja muudele siduvatele rahvusvahelistele lepetele.

Peame oluliseks kahe- ja kolmepoolsete läbirääkimiste teel sõlmitud kollektiivlepinguid, mis on kollektiivsete töösuhete reguleerimise aluseks.

Olemasolevate liikmete võimestamine ja uute liikmete värbamine.

Tähtsustame liikmete ühistegevust, et tagada oma huvide kaitse erinevatel tasandit

ETK tugevad küljed

Demokraatlik organisatsioon

Demokraatlikult valitud usaldusisikud

Üleriigiline struktuur

Stabiilne liikmeskond

Pädevad usaldusisikud

Liikmeteks kõikide erialade esindajad

Ühistöö

Ühiskonnas aktsepteeritud

Avatus

Koolitusvõrgustik

Interneti kodulehekülg

Partnerlus erinevate organisatsioonidega

Töötutoetus- ja streigifond

Haigustoetusfond

Piirkondlik koolitusfond

Kollektiivlepingud

Koostööpartnerid